INFORMACIÓ PREVIA AL PROCÉS CONTRACTUAL

La  present pàgina  web  https://www.beachvolleygarraf.com/ és propietat  del CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF amb CIF G-06887350 i adreça fiscal a  C/DE L’ESTACA, 52  -08800-  VILANOVA I LA GELTRU (BARCELONA)

Les  condicions  Generals  de  Contractació  regulen  la  relació  de  venda  a  distància entre el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF i l’usuari o client, d’acord amb les estipulacions legals, especialment, la Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre Condicions Generals de Contractació, la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels consumidors i Usuaris,  la Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeo i del consell de  27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD), la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garanties dels Drets Digitals (LOPD-GDD) i a la Llei  34/2002  d’11 de  juliol, de Serveis de la  Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

El CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en les Condicions Generals. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través dels seus websites, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors. No obstant això, El CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF  es  reserva  el  dret  d’aplicar,  en  determinats  casos,  unes Condicions  Particulars  de  Contractació  amb  preferència  a les presents  Condicions Generals quan ho consideri oportú, anunciant-les dintre del termini i en la forma escaient oportuns.

L’objecte principal de la pàgina web es la informació del CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF, així com la promoció del volei platja en general i l’oferta d’activitats esportives relacionades amb la pràctica del voleibol als seus esportistes.

La durada del contracte quedarà vinculada a la durada de les activitats ofertades sense perjudici del dret de desistiment.

Com a usuari declara expressament conèixer, entendre i acceptar les condicions d’ús i aquestes condicions generals de contractació. De la mateixa manera, declara ser major d’edat i tenir la capacitat jurídica i d’obrar necessàries per a l’accés als llocs web del CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF i la contractació per mitjà dels mateixos.

Per inscriures i pagar les nostres activitat, vostè pot dirigir-se a l’apartat corresponent de la nostra web.

És requisit imprescindible omplir i enviar el corresponent formulari d’inscripció per realitzar el pagament online de les activitat.  De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament  Europeo i del consell  de 27 d’abril de 2016 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPD-GDD), el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF  informa  els usuaris  que  les  dades personals recaptades durant el procés de registre i posterior compra, seran introduïts en un fitxer sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de tramitar aquestes accions per part de l’usuari i gestionar actuacions posteriors derivades d’aquestes. Així mateix, el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF informa  de la possibilitat  d’exercir    els  drets  d’accés,  rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça C/DE L’ESTACA, 52  -08800-  VILANOVA I LA GELTRU o a través del correu electrònic inscripcions@beachvolleygarraf.com.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Finalitzat el procés de pagament, el client rebrà una confirmació d’aquesta, per correu electrònic. És imprescindible que durant el procés de compra l’usuari indiqui un correu electrònic vàlid. Si en 24 hores des de la finalització de la comanda no rep la confirmació, posi’s en contacte amb el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF a través del correu electrònic inscripcions@beachvolleygarraf.com.

OFERTA I VIGÈNCIA

En cas d’una activitat en oferta, sempre s’indicarà al costat de les seves característiques essencials, el preu d’oferta i la validesa d’aquesta.

En  compliment  de la normativa  vigent el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF ofereix informació sobre totes les activitat ofertades, les seves característiques i preus. No obstant això, el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF es reserva el dret a retirar, reposar o canviar les activitats que s’ofereixen a través de la seva pàgina web, mitjançant el simple canvi en el contingut d’aquesta. D’aquesta forma, les activitats ofertes a cada moment per la web es regiran per les Condicions Generals de Contractació vigents en cada cas. Així mateix, l’entitat tindrà la facultat de deixar d’oferir, sense previ avís i a qualsevol moment, l’accés a les activitats esmentades.

PREUS

Tots els productes indiquen el preu de venda en Euros i sense l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) ja que no es aplicable en les activitats esportives esmentades. Si fos aplicable qualsevol altre impost, així s’indicaria.

FORMES DE PAGAMENT I FORMALITZACIÓ DE LES INSCRIPCIONS

Els esportistes podràn abonar l’import de la seva comanda optant per qualsevol de les següents formes. Durant el procés de pagament haurà d’indicar la seva elecció:

• Targeta de crèdit VISA, MASTERCARD o AMERICAN EXPRESS.

Totes les operacions que impliquen la transmissió de dades personals o bancaris es realitzen utilitzant un entorn segur, un servidor basat a la  tecnologia de seguretat estàndard SSL (Secure Sockets Layer). Tota la informació que ens transmeti viatja xifrada a través de la xarxa.

Així mateix les dades sobre la seva targeta de crèdit són introduïts directament a la pàgina del banc, en el TPV (Terminal Punt de venda del Banc) i no són introduïts ni registrats en cap servidor del CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF.

En pagar amb targeta VISA o MASTERCARD se li sol·licitaran sempre les següents dades: el nombre de targeta, la data de caducitat, i un Codi de Validació que coincideix amb les tres últimes xifres del nombre imprès en cursiva en el revers de la seva targeta VISA o MASTERCARD, oferint, d’aquesta forma, més garanties sobre la seguretat de la transacció.

Aquesta forma de pagament és vàlida únicament a la web.

Quan l’import d’un pagament hagués estat carregat fraudulentament o indegudament utilitzant el nombre d’una targeta de pagament, el seu titular podrà exigir la immediata anul·lació del càrrec. En tal cas, les corresponents anotacions de deute i re abono en els comptes del proveïdor i del titular s’efectuaran al més aviat possible.

No obstant això, si el pagament hagués estat efectivament realitzada pel titular de la targeta i l’exigència de devolució no fos conseqüència d’haver-se exercit el dret de desistiment o de resolució i, per tant, hauria exigit indegudament l’anul·lació del corresponent càrrec, aquell quedarà obligat enfront del CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF al rescabalament dels danys i perjudicis ocasionats com a conseqüència d’aquesta anul·lació.

• Transferència Bancària

A les activitats que es paguen per transferencia bancaria  es podrá veure tota la informació per fer el pagament als mateixos formularis d’inscripció.

És molt important que en realitzar la transferència indiqui en l’assumpte el nom de l’activitat, així com el seu nom i cognoms, i realitzi la transferència abans de enviar el formulari, adjuntant el justificant de la transferencia al mateix formulari d’inscripció.

També, pot enviar-nos el justificant de la transferència a l’e-mail inscripcions@beachvolleygarraf.com

Recordar-li que el pagament s’ha de realitzar en EUROS i que totes les eventuals comissions de canvi i bancàries corren pel seu compte.

DISPONIBILITAT DE LES ACTIVITATS OFERTADES

La disponibilitat de les activitats ofertades pel CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF pot variar en funció  de  la demanda  dels  participants.  En cas de no execució per indisponiblitat, el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF al moment que tingui coneixement d’aquesta situació ho notificarà al client, per mitjà d’un correu electrònic. El període d’aquesta comunicació no  superarà en cap cas el termini màxim de 30 dies. El CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF podrà donar la opció per raons justificades i demostrables,  d’abonar les sumes pagades per l’inscripció a l’activitat. En el cas que el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF  no realitzi aquest abonament en el termini assenyalat, el comprador podrà reclamar que se li pagui el doble de la suma deguda, sense perjudici al seu dret de ser indemnitzat.

DRET DE DESISTIMENT I DEVOLUCIONS

Com a norma general totes les activitats ofertades només tindran el dret de desestiment sota causes justificades o lesions de llarga durada que no permetin fer l’activitat.

L’exercici   del  dret  de  desistiment  haurà de  realitzar-se  mitjançant  notificació  a través del  correu  electrònic  inscripcions@beachvolleygarraf.com .

Segons l’establert l’article 103 de la Llei 3/2014, de 27 de març per la qual es modifica el text refós de la Llei  General per a la Defensa dels Consumidors i  Usuaris, els subministraments de serveis o béns confeccionat conforme a les especificacions del consumidor o clarament personalitzats, o que, per la seva naturalesa, no puguin ser retornats o puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa, estan exempts de desistiment.

  • Reemborsament del pagament

El reemborsament de les quantitats rebudes pel client es realitzarà utilitzant els mateixos mitjans de pagament emprats pel client, sempre que no s’hagi disposat el contrari. El CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF podrà retenir el reemborsament fins a haver rebut un justificant del motiu de desistiment.

En cas de retard injustificat per part del CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF, respecte a la  devolució de les sumes abonades, el client  podrà reclamar el doble  de les sumes pagades, sense perjudici del dret de ser indemnitzat pels danys i perjudicis soferts en els quals excedeixi d’aquesta quantitat.

JURISDICCIÓ

Així mateix, el CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF es reserva la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència  sobre aquest tema. El CLUB ESPORTIU BEACH VOLLEY GARRAF té el seu domicili  a Vilanova i la Geltrú, Espanya.